2012 Global Studies Symposium

2011-2012 Global Studies Symposium

Where:  Maxey Auditorium (Off Boyer at Otis) 

When:  Saturday, Feb. 25, 2012 – 1-4 p.m.

Details:  The 4th Annual Whitman College Global Studies Symposium Speakers include:

  • Mike Davis
  • Simon Gikandi
  • Carolyn Nordstrom